ROCK ´N´ ROLL WESTRocknrollwest

STYRELSE

Roger Johansson – ordförande              
Charlotta Johansson – sekreterare                        
Helena Nordwall – kassör                                    
Robert Wester – ledamot
Dan Martinsson – ledamot
Robert Trickman – ledamot
Gerd Zachariasson – ledamot och ansvarig för Dagnys Café                         

FÓRSÁKRING

Hos oss kan du försäkra din entusiastbil till ett mycket bra pris.
Försäkringen går via If.

Försäkringsansvarig
Bernt Martinsson, 0709543836

STADGAR

Stadgar för 864001–1766, Rock n’ Roll West Uddevalla
Stadgar tagna vid årsmötet 2009-03-07 samt uppdaterade vid årsmötet 2009-03-07, 2015-03-21, 2020-03-24 och 2021-04-02.

Föreningen är en ideell förening. Föreningens syfte är att främja 50-tals rockmusik, anordna
musikkvällar för sina medlemmar, organisera bilträffar samt årligen anordna utställning för veteranbilar.

 1. Medlemskap vinnes efter styrelsens godkännande samt genom att erlägga årlig medlemsavgift vars storlek beslutas på årsmöte. Medlem ska verka för att föreningens anseende hålls högt och att dess målsättning respekteras.
 2. Medlemskap upphör att gälla genom att ej erlägga medlemsavgiften.
 3. Styrelsen skall bestå av 5–9 ledamöter
 4. Styrelsen konstituerar sig själv och utser sinsemellan sekreterare och kassör och viceposter.
 5. Ordförande väljs på ett år på årsmötet.
 6. Styrelseledamot väljs på två år. Hälften väljs växelvis mot de övriga.
 7. Till förtroendepost i föreningen kan endast aktiv medlem väljas.
 8. Föreningen tecknas av kassören och ordföranden.
 9. Styrelsen kan endast ta beslut om minst tre ur styrelsen är närvarande.
 10. Föreningen ska ha ett rörelsekapital i storleksordningen ett basbelopp.
 11. Styrelse ska årligen arrangera minst fyra styrelsemöten, ett medlemsmöte samt årsmöte.
 12. Kallelse till årsmöte ska vara berörda tillhanda senast två veckor före aktuellt möte.
 13. Vid årsmöte förrättas val i vederbörlig omfattning. Ekonomi- och verksamhetsberättelse ska redovisas.
 14. Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer valda vid årsmötet på två år. Revisorerna ska framlägga revisionsberättelse på årsmötet.
 15. Beslut som avser medlemsavgift, stadgar eller övriga stora frågor kan endast göras av årsmöte.
 16. Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller efter omröstning. Röstning ska vara öppen.
 17. Medlem som erlagt medlemsavgift äger rösträtt.
 18. Vid föreningens upplösning ska behållna medel disponeras enligt sista årsmötes beslut.